WooCommerce confirm payment

WooCommerce confirm payment
 • プラグイン名 : WooCommerce confirm payment
 • スラッグ : wc-confirm-payment
 • プラグイン作者 : Surakrai
 • 簡単な説明 : WooCommerce confirm payment ปลั๊กอินแจ้งชำระเงิน
 • 検証済み最新バージョン : 0.9.4
 • WordPress バージョン : 4.0.1
 • 検証済み最新バージョン : 5.0.4
 • 評価 :
  5.0 rating
 • หน้าตั้งค่า
  หน้าตั้งค่า
 • รายการแจ้งชำระเงินทั้งหมด
  รายการแจ้งชำระเงินทั้งหมด
 • บันทึกการแจ้งชำระเงิน
  บันทึกการแจ้งชำระเงิน
 • อีเมลแจ้งเตือนการแจ้งชำระเงิน
  อีเมลแจ้งเตือนการแจ้งชำระเงิน
 • อีเมลแจ้งเตือนลูกค้า เมือแจ้งชำระเงินไม่สำเร็จ
  อีเมลแจ้งเตือนลูกค้า เมือแจ้งชำระเงินไม่สำเร็จ
 • แจ้งเตือนการชำระเงินใน LINE Notify
  แจ้งเตือนการชำระเงินใน LINE Notify
 • เลือกวันที่การโอนเงิน
  เลือกวันที่การโอนเงิน
 • เลือกโลโก้ธนาคาร
  เลือกโลโก้ธนาคาร
 • ตั้งค่าอีเมล์
  ตั้งค่าอีเมล์
 • หน้าแจ้งชำระเงิน
  หน้าแจ้งชำระเงิน
 • แสดงโลโก้หน้าเช็คเอาท์
  แสดงโลโก้หน้าเช็คเอาท์
 • แสดงข้อมูลธนาคาร หน้าของคุณ
  แสดงข้อมูลธนาคาร หน้าของคุณ
 • หน้าฟอร์มแจ้งชำระเงิน
  หน้าฟอร์มแจ้งชำระเงิน
 • หน้าประวัติการชำระเงินของลูกค้า
  หน้าประวัติการชำระเงินของลูกค้า
 • รายการสั่งซื้อที่แจ้งชำระเงินแล้ว
  รายการสั่งซื้อที่แจ้งชำระเงินแล้ว