Jeeng Push Notifications

  • プラグイン名 : Jeeng Push Notifications
  • スラッグ : jeeng-push-notifications
  • プラグイン作者 : Alex Samohin
  • 簡単な説明 : Jeeng push notification solution for WordPress blogs an…
  • 検証済み最新バージョン : 2.0.0
  • WordPress バージョン : 4.6
  • 検証済み最新バージョン : 4.9.10
  • 評価 :
    0.0 rating